strona glówna katedra pracownicy nauka zeszyty naukowe przedmioty do pobrania kontakt  
 
         
 

   prof. dr hab. Aleksander Panasiuk

                              Kierownik Katedry


Aleksander Panasiuk - absolwent Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Szczecińskiego, kierunku ekonomika i organizacja transportu specjalność transport lądowy w 1989 roku. Pracę magisterską przygotował na temat koordynacji działalności przewoźników turystycznych (na przykładzie PBP Orbis O/Szczecin i Pomeranii).

Pracę dydaktyczną jako asystent stażysta rozpoczął w Zakładzie Ekonomiki Łączności Instytutu Ekonomiki Transportu będąc studentem piątego roku (1988). Następnie zatrudniony w Katedrze Ekonomiki i Organizacji Poczty utworzonego w 1990 roku Wydziału Transportu i Łączności.

W 1992 roku w ramach programu Tempus uczestniczył w stypendium naukowym w Wielkiej Brytanii i Irlandii. W 1992 roku obronił pracę doktorską dotyczącą zagadnień transportu w działalności pocztowej.W latach 1993-1997 był zatrudniony na stanowisku adiunkta w Katedrze Polityki Gospodarczej Łączności.

W 1997 roku przystąpił do kolokwium habilitacyjnego. Rozprawa dotyczyła zagadnień jakości usług pocztowych w warunkach rynku i została nagrodzona przez Ministra Edukacji Narodowej. Od 1998 roku jest mianowany na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Uniwersytecie Szczecińskim.

Do 1999 roku głównym obszarem badań naukowych były zagadnienia związane z rynkiem pocztowym i telekomunikacyjnym. W tym czasie A. Panasiuk był autorem ok. 120 publikacji naukowych. Ponadto współpracował z podmiotami gospodarczymi i instytucjami regulującymi rynek usług łączności. Uczestniczył w pracach przygotowywanych regulacji funkcjonowania rynku usług pocztowych w Polsce w ramach dostosowania do reguł rynku w Unii Europejskiej. Opiniował projekty ustaw dla Sejmu RP. Zakres działalności dydaktycznej obejmował m.in.: ekonomikę łączności, ekonomikę i organizację poczty, marketing usług łączności, zarządzanie jakością usług łączności.

Od 1999 roku działalność naukowa i dydaktyczna koncentruje się na zagadnieniach gospodarki turystycznej. Od tego roku jest kierownikiem Katedry Zarządzania Turystyką. Jest autorem ok. 170 publikacji z zakresu ekonomiki turystyki, polityki turystycznej, marketingu usług turystycznych, funkcjonowania podmiotów gospodarki turystycznej, jakości usług turystycznych. Uzupełniająco interesuje się zagadnieniami funkcjonowania sektora usług i handlu. Uczestniczył w stażach naukowych w Szwecji, Niemczech i licznych konferencjach naukowych w kraju i zagranicą.

W latach 1999-2005 pełnił obowiązki prodziekana Wydziału ds. studiów dziennych, a następnie w latach 2005-2008 dziekana Wydziału. Wypromował 12 doktorów nauk ekonomicznych. W ramach obowiązków dydaktycznych prowadzi wykłady z następujących przedmiotów: ekonomika turystyki (i rekreacji), polityka turystyczna, podstawy hotelarstwa i dodatkowo ekonomika usług i ekonomika handlu.

W latach 2000-2006 był zatrudniony na stanowisku profesora w Wyższej Szkole Zawodowej "Oeconomicus" PTE w Szczecinie, a od 2008 roku w Wyższej Hanzeatyckiej Szkole Zarządzania w Słupsku.

Ponadto od 2015 roku jest prezesem oddziału szczecińskiego Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego.

   Zobacz dane kontaktowe
   Terminy konsultacji
 

 
 

Sekretariat Katedry Zarządzania Turystyką
71-004 Szczecin, ul. Cukrowa 8, pok. 203
tel.: +48 91 44 43 126
fax.: +48 91 44 43 116
e-mail: turystyka@wzieu.pl

 
 
         
         
         
   
    Copyright by Katedra Zarządzania Turystyką WZiEU US