strona glówna katedra pracownicy nauka zeszyty naukowe przedmioty do pobrania kontakt  
 
         
 

W 1997 roku władze ówczesnego Wydziału Transportu i Łączności Uniwersytetu Szczecińskiego, podjęły decyzje o rozszerzeniu profilu dydaktycznego Wydziału. Obok dwóch specjalności na kierunku Ekonomia, tj. ekonomika i organizacja transportu oraz ekonomika i organizacji łączności i dwóch specjalności na kierunku Zarządzanie i Marketing, tj. zarządzanie finansami w podmiotach gospodarczych oraz zarządzanie i marketing w przedsiębiorstwach łączności, utworzono nową specjalność na pierwszym z wymienionych kierunków pod nazwą ekonomika turystyki.

W rekrutacji na rok akademicki 1998/1999 dokonano naboru pierwszych studentów na studia stacjonarne i niestacjonarne, którzy od czwartego semestru mogli kontynuować studia na wybranej specjalności.

Utworzenie nowego profilu kształcenia wiązało się z koniecznością utworzenia jednostki organizacyjnej Wydziału odpowiedzialnej za prowadzoną specjalność, zwłaszcza, że oczekiwane było duże zainteresowanie kandydatów. Ponadto w szczecińskim ośrodku akademickim do 1998 roku, żadna uczelnia wyższa nie oferowała studiów na kierunku lub specjalności turystycznej. Przedsiębiorcy turystyczni w regionie zachodniopomorskim, charakteryzującym się wysokimi walorami turystycznymi, rozwiniętą infrastrukturą turystyczną (największą w Polsce bazą noclegową) oraz wysokim poziomem ruchu turystycznego krajowego i zagranicznego (w tym tranzytowego), zgłaszali zapotrzebowanie na wysokokwalifikowane kadry. Na te oczekiwania odpowiedziała oferta dydaktyczna Wydziału. W następnych latach wiele uczelni szczecińskich (publicznych i prywatnych) wprowadziło do swoich ofert kształcenia, także specjalności, a następnie kierunki turystyczne.

Pierwsze działania w zakresie tworzenia podstaw organizacyjnych kształcenia podjęto w Katedrze Transportu Samochodowego, kierowanej przez ówczesnego Rektora US - prof. dr hab. Huberta Bronka. W Katedrze tej zostało zatrudnionych dwóch asystentów, których zadaniem było przygotowanie do realizacji procesu kształcenia.

W maju 1999 roku z inicjatywy nowowybranych władz Wydziału Zarządzania i Ekonomiki Usług na kadencję 1999- 2002, a bezpośrednio dziekana prof. dr hab. Józefa Perenca misję tworzenia nowej jednostki dydaktyczno-naukowej Wydziału powierzono piszącemu te słowa. Decyzją Rady Wydziału z czerwca 1999 roku utworzono Katedrę Zarządzania Turystyką , która formalnie rozpoczęła swoją działalność z dniem 1 października 1999 roku.

Zanim Katedra zaczęła funkcjonować i prowadzić działalność dydaktyczną, grupa przyszłych pracowników tej jednostki, podjęła prace nad przygotowaniem programu studiów, treści kształcenia, środków dydaktycznych (w tym wyposażenia w księgozbiór bibliotekę wydziałową), nawiązania kontaktów z praktyka gospodarczą i samorządową, zarówno w zakresie staży naukowych i przygotowania miejsc dla praktyk studenckich.

Skład pracowników Katedry w październiku 1999 roku, przedstawiał się następująco:

 1. prof. dr hab. Aleksander Panasiuk - kierownik,
 2. mgr Agnieszka Bott - asystent,
 3. mgr Dawid Milewski - asystent,
 4. mgr Daniel Szostak - asystent,
 5. mgr Anna Tokarz - asystent.

W początkowym okresie funkcjonowania Katedry stale współpracowały - dr Beata Meyer (Katedra Doktryn Ekonomicznych i Gospodarki Przestrzennej) i mgr Agnieszka Smalec (Katedra Marketingu Usług). Z początkiem kolejnego roku akademickiego 2000/2001 pracownikiem Katedry została dr Beata Meyer.

Funkcjonowanie jednostki naukowej to przede wszystkich kadra, w kolejnych latach w skład pracowników dydaktyczno-naukowych wchodzili: mgr Agnieszka Lewandowska (2002), mgr Adam Pawlicz (2003), mgr Marta Sidorkiewicz (2005), mgr Anna Dołowy (2005), mgr Tomasz Mańkowski (2005).

Na koniec roku akademickiego 2007/2008 w Katedrze zatrudnionych było 10 pracowników, rok później 9 w tym: dwóch profesorów nadzwyczajnych US, czterech adiunktów i trzech asystentów. Z Katedry odeszli w 2002 roku dr Agnieszka Bott-Alama, która w kolejnych latach pracowała w Departamencie Turystyki Ministerstwa Gospodarki w Warszawie oraz dr Daniel Szostak - obecnie adiunkt na Wydziale Nauk o Ziemi Uniwersytetu Szczecińskiego.

Z kadrą dydaktyczną wiąże się proces rozwoju naukowego, w 2002 roku odbyły się pierwsze cztery obrony doktorskie, w których doktorami nauk ekonomicznych zostali kolejno: dr Anna Tokarz, dr Agnieszka Bott-Alama, dr Daniel Szostak, dr Dawid Milewski. Pierwsze kolokwium habilitacyjne pracownika Katedry miało miejsce w styczniu 2005 roku, stopień doktora habilitowanego nauk ekonomicznych uzyskała dr hab. Beata Meyer.

W latach 2010-2013 w Katedrze Zarządzania Turystyką zatrudniono nowych pracowników: mgr Katarzynę Orfin (2010), mgr Anetę Wolną-Samulak (2011), mgr Martę Bordun (2012) oraz mgr Rafała Maćkowiaka (2013). Od roku 2011 w Katerze miały miejsce kolejne obrony doktorskie: dr Marty Sidorkiewicz (2011), dr Tomasza Mańkowskiego (2013), dr Anny Gardzińskiej (2014), dr Katarzyny Orfin (2015).

Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 grudnia 2015 r., na wniosek Centralnej Komisji do spraw Stopni i Tytułów Naukowych, Pan dr hab. Aleksander Panasiuk, prof. US, otrzymał tytuł PROFESORA NAUK EKONOMICZNYCH.

W latach 2012-2015 skład Katedry uległ zmniejszeniu z uwagi na zmianę aktywności zawodowej dr Dawida Milewskiego, dr Tomasza Mańkowskiego, mgr Rafała Maćkowiaka oraz mgr Marty Bordun.

Niezależnie od awansów naukowych pracownicy Katedry rozwijali dorobek dydaktyczny i naukowy. Osiągnięcia te zostały przedstawione w kolejnych częściach niniejszej publikacji. Pierwszą zwarta publikacją przygotowaną przez zespół Katedry był skrypt Turystyka. Zarys wykładu, wydany przez Fundację na rzecz Uniwersytetu Szczecińskiego w 2001 roku. W ty samym roku została zorganizowana pierwsza konferencja naukowa pt. Sektor turystyczny w społeczeństwie informacyjnym. Turystyka, Poczta, Telekomunikacja. Kolejne lata przyniosły dynamiczny rozwój naukowy w Katedrze, co wpłynęło na wysoką pozycję Katedry na Wydziale oraz w Uniwersytecie Szczecińskim i stanowiło podstawę do rozpoznawalności szczecińskiego ośrodka ekonomiki turystyki w Polsce, ale także w Europie.

Pierwsze 10 lat funkcjonowania Katedry to okres kształtowania obszaru badawczego. Do podstawowych zagadnień badawczych można zaliczyć:

 • regionalne problemy rozwoju turystyki,
 • współpraca podmiotów w gospodarce turystycznej,
 • polityka turystyczna,
 • jakość usług turystycznych,
 • system informacji turystycznej,
 • nowoczesne technologie w gospodarce turystycznej,
 • zarządzanie przedsiębiorstwem turystycznym,
 • kształtowanie przestrzeni turystycznej,
 • marketing usług turystycznych,
 • promocja obszarów turystycznych,
 • kreowanie wizerunku produktu turystycznego,
 • kadry w gospodarce turystycznej,
 • innowacyjność w sektorze turystycznym,
 • transport turystyczny,
 • turystyka uzdrowiskowa,
 • turystyka biznesowa,
 • turystyka morska,
 • turystyka transgraniczna.

Niezależnie o badań nad zagadnieniami dotyczącym turystyki, pracownicy podejmują badania w zakresie szeroko rozumianego sektora usługowego i szczegółowo niektórych infrastrukturalnych gałęzi usługowych (poczty, telekomunikacji, transportu) i handlu oraz gospodarki przestrzennej.

Wśród najistotniejszych osiągnięć pracowników Katedry należy wymienić:

 • awanse naukowe - 1 kolokwium habilitacyjne, 10 doktoratów pracowników jednostki,
 • uzyskanie statusu periodyku kategoryzowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla Zeszytu Naukowego Ekonomiczne Problemy Turystyki  (9 pkt.; stan na rok 2015),
 • cykl podręczników akademickich dla studentów kierunków i specjalności turystycznych: Marketing usług turystycznych (2005), Ekonomika turystyki (2006), Obsługa ruchu turystycznego(2006), Hotelarstwo. Usługi, eksploatacja, zarządzanie(2008), Gospodarka turystyczna (2008), Strategie rozwoju turystyki w regionie (2009), Turystyka biznesowa (2011), Ekonomika turystyki i rekreacji (2011), E-0turystyka (2012), Marketing w turystyce i rekreacji (2013), Rynek turystyczny. Studium strukturalne (2014), Fundusze Unii Europejskiej w gospodarce turystycznej (2014), Propedeutyka hotelarstwa (2015), Obsługa uczestników turystyki i rekreacji (2015),
 • organizacja ośmiu ogólnopolskich cyklicznych konferencji naukowych dotyczących gospodarki turystycznej,
 • udział w dużym projekcie badawczym finansowanym ze środków Unii Europejskiej, dotyczącym innowacyjności i struktur klastrowych w gospodarce turystycznej województwa zachodniopomorskiego,
 • uzyskanie grantów MNiSW dla projektu dotyczącego systemu informacji turystycznej oraz Funduszy Unii Europejskiej w gospodarce turystycznej,
 • realizacja grantu w latach 2014 - 2017 MNiSW w ramach projektu Wpływ regulacji na orientację marketingową touroperatorów,
 • duże zainteresowanie ofertą kształcenia na specjalnościach turystycznych,
 • działalność Koła Naukowego Turystyki KoNTurUS,
 • liczne nagrody, w tym nagroda Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla prof. Beaty Meyer, a także nagrody Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego (indywidualne i zespołowe),
 • współpraca ze środowiskiem branży turystycznej, samorządu terytorialnego, regionalnej i lokalnych organizacji turystycznych oraz samorządów gospodarczych,
 • szeroka współpraca z krajowymi i zagranicznymi ośrodkami naukowymi,

a także pośrednio sukcesy absolwentów, którzy podjęli zatrudnienie w gospodarce turystycznej i jednostkach samorządu terytorialnego wszystkich szczebli, zajmując obecnie wysokie funkcje kierownicze.

Rozwój kadrowy, naukowy i dydaktyczny umożliwił wyodrębnienie ze struktury Katedry jednostki podrzędnej - Zakładu Gospodarki Turystycznej i Uzdrowiskowej. Bieżący skład osobowy Katedry Zarządzania Turystyką przedstawia się następująco:

 1. prof. dr hab. Aleksander Panasiuk - kierownik Katedry,
 2. dr Adam Pawlicz - adiunkt,
 3. dr Anna Tokarz-Kocik - adiunkt,
 4. dr Marta Sidorkiewicz - adiunkt,
 5. dr Katarzyna Orfin - asystent,
 6. mgr Aneta Wolna-Samulak - asystent.

Zakład Gospodarki Turystycznej i Uzdrowiskowej:

 1. dr hab. prof. US Beata Meyer - kierownik Zakładu,
 2. dr Agnieszka Sawińska - adiunkt,
 3. dr Anna Gardzińska - asystent.

Skład Katedry Zarządzania Turystyką uzupełnia zaangażowanie i cenna praca Doktorantów: mgr Karolina Michalska oraz mgr Adrianna Wolska.

 

 

 
 

Sekretariat Katedry Zarządzania Turystyką
71-004 Szczecin, ul. Cukrowa 8, pok. 203
tel.: +48 91 44 43 126
fax.: +48 91 44 43 116
e-mail: turystyka@wzieu.pl

 
 
         
         
         
   
    Copyright by Katedra Zarządzania Turystyką WZiEU US    
       
    stat4u